AI i rörelse: En studie av autonoma fordon i en social värld

I takt med att autonoma och halvautonoma fordon blivit alltmer avancerade har de också blivit allt vanligare på våra vägar. Autonoma fordon har redan nu kört miljontals mil på allmän väg. De är dock fortfarande endast delvis fungerande i trafiken, vilket bl.a. återspeglas i deras inblandning i olika incidenter.

Sociologiskt orienterad forskning har visat att trafik är socialt organiserad – fungerande trafik bygger på en förgivettagen och normbaserad social ordning vilken gör trafiken både effektiv och säker. Denna sociala ordning har dagens autonoma system dock ännu svårt att fungera i. Om våra vägar alltmer ”befolkas” av fordon som framförs av både människor och AI, vilka blir konsekvenserna för trafiken som en form av social ordning? Kommer ansvaret för att de autonoma fordonen ska fungera att hamna på dem som själva inte har tillgång till dem, såsom fotgängare, cyklister och andra trafikanter, eller kan de autonoma fordonen även bli socialt kompetenta?

Detta projekt avser dokumentera hur människors förväntningar och beteenden i förhållande till AI-styrda fordon kan komma att förändras över tid, och hur denna förändring påverkar andra trafikanter. Videoinspelningar av olika sammanhang, från körning med halvautomatiska system som redan idag finns i trafiken till tester av helautomatiska bilar och bussar i verklig trafik, utgör projektets viktigaste data.

Utifrån näranalyser av dessa data lär vi oss om hur morgondagens trafikinteraktion – där AI är i ständigt samspel med människor och där båda sidor anpassar sig till varandra i realtid – kan komma att se ut. Detta arbete har implikationer för vår kunskap om hur människor identifierar, förstår och förhåller sig till AI-utförda handlingar i trafiken.

Ett övergripande generellt mål är vidare att, utifrån tidigare forskning om interaktion mellan främst människor, undersöka hur mänsklig interaktion med autonoma agenter bäst bör beskrivas i dialogiska termer.

Forskningsledare: Barry Brown, professor, Stockholms universitet
Biträdande projektledare: Mathias Broth, Professor i språk och kultur, Linköpings universitet

1 January 2021 until 31 December 2025
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse