AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering

Inom finansmarknaderna används avancerad artificiell intelligens (AI) till exempel i algoritmisk handel med finansiella instrument och i kreditprövning för att se om någon ska få ta ett lån. Det finns många fördelar med AI, som högre effektivitet och lägre kostnader, men det är också förknippat med risker att låta avancerade algoritmer hantera finansiella beslut.

Det råder idag mycket stor osäkerhet kring vem som har det rättsliga ansvaret för de beslut som fattas av en AI och för de konsekvenser som besluten får för människor och företag. De regler som finns är av väldigt olika slag och har skiftande syften. Dessutom är det i princip omöjligt att ha en lagstiftning som håller jämn takt med den tekniska utvecklingen.

De inblandade aktörerna på finansmarknaderna behöver därför agera på egen hand för att proaktivt hantera sitt ansvar och de risker som förknippas med AI. Några av de metoderna för riskhantering och ansvarshantering är av rättslig karaktär.

I projektet kommer forskarna framför allt studera hur man försöker fördela risker och ansvar med hjälp av sina olika avtal: Avtal med de som programmerar artificiella intelligenser, avtal med kunder, avtal med försäkringsbolag, och så vidare. Dessutom kommer de studera det allmänna ”ansvarets infrastruktur” som finns i lagstiftningen, bland annat för att se vilka luckor som är mest angelägna att täppa till.

Inom projektet kommer forskarna både att presentera analyser av befintlig lagstiftning och analyser av vanliga avtalslösningar och hur de är tänkta att fungera respektive hur de faktiskt fungerar. De kommer också att lämna förslag till förbättringar. Analyserna och förslagen kommer att var till nytta för både företagen och kunderna på finansmarknaderna samt bli värdefulla för arbetet med ny lagstiftning.

Forskarna hoppas också kunna värdera mötet mellan samhällsvetenskaplig teori och rättsliga tekniker när det gäller just ansvar och riskhantering, vilket kan bli givande för framtida forskning i gränssnittet mellan juridik och samhällsvetenskap.

Forskningsledare: Magnus Strand, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Projektmedlemmar:
Annina H Persson, professor, Örebro University, gästprofessor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Malou Larsson Klevhill, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Johanna Chamberlain, doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Andreas Kotsios, doktorand vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet

1 January 2021 until 31 December 2023
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse