AI och rätten till hälso- och sjukvård (AIcare)

Förhoppningen är att artificiell intelligens ska ge oss bättre vård. Men för att bevara patientsäkerheten behöver lagtolkningen ses över med nya ögon. Ana Nordberg, forskare i juridik, får sex miljoner kronor inom ramen för det nationella forskningsprogrammet WASP-HS för att förutse fallgropar och presentera förslag till åtgärder.

Big data i kombination med självlärande algoritmer förändrar gradvis vårt samhälle. Så även vården som förväntas transformeras till följd av bland annat ett mer kvalificerat beslutsstöd som snabbt kan ge förslag på både diagnos och behandling.

Hur ska läkare förhålla sig till datorns rekommendationer? Vem ska få tillgång till patientjournalerna och på vilket sätt? Hur säkrar man att den AI-baserade vården blir tillgänglig för alla, utan diskriminering?

Dessa och andra frågor är i fokus för ett nytt forskningsprojekt som får sex miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som förra året initierade det nationella forskningsprogrammet WASP-HS med syfte undersöka möjligheter och utmaningar som kommer som följd av teknikskiftet.

Projektledare är Ana Nordberg, forskare i juridik vid Lunds universitet. Hennes projektkollegor är båda från Uppsala universitet; Jennifer Viberg Johansson, doktor i medicinsk vetenskap och Santa Slokenberga, doktor i medicinsk rätt. En doktorand kommer också anställas. Själv har Ana Nordberg inriktat sin forskning på hur ny teknik påverkar existerande normer och lagar.

De rekommendationer forskarna landar i är tänkta att rikta sig till både lagstiftare och domstolar liksom de som utvecklar och använder teknikerna. Alla gagnas av ett stabilt regelverk för att säkerställa förtroendet och investeringar i den tekniska utvecklingen. Därtill bör patienterna acceptera och lita på de nya vårdmetoderna.

En annan frågeställning som blir allt viktigare är hur rätten till hälso- och sjukvård ska balanseras mot de växande kraven av privat ägande av data, till exempel affärshemligheter, och vårdteknologi och patent.

Forskningsledare: Ana Nordberg, biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen, Lunds universitet

Projektmedlemmar:
Jennifer Viberg Johansson, doktor i Medicinsk vetenskap, Uppsala universitet
Santa Slokenberga, doktor i Medicinsk rätt, Uppsala universitet

1 January 2021 until 31 December 2025
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse