Den globala styrningen av artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) utgör en teknologisk omvälvning med potential att förändra samhället i grunden och ses därför i ökad utsträckning av regeringar och internationella organisationer som ett område av strategisk vikt.

De internationella regimer som växer fram för att reglera AI kommer att ha stor betydelse för internationella maktförhållanden, ekonomisk fördelning och legitimitet. Likväl finns det begränsad kunskap om den framväxande internationella regleringen av AI, de politiska och ekonomiska intressen som är inflytelserika i denna process, och dessa regimers konsekvenser för rättvisa och demokrati.

Detta forskningsprojekt undersöker den framväxande internationella regleringen av AI genom en kombination av rättslig, politisk och normativ analys. De primära forskningsfrågorna är: (1) Vilka är de huvudsakliga regler, normer och principer som reglerar AI på internationell nivå? (2) Vilka politiska och ekonomiska aktörer har varit inflytelserika i att påverka dessa framväxande internationella regelsystem? (3) Vad är implikationerna av dessa internationella regimer för rättvisa och demokrati?

Mer specifikt kommer projektet att undersöka den begynnande internationella regleringen av AI med fokus på tre områden: krigföring, rättsväsende och arbetsmarknad. Alla tre områden inbegriper AI-applikationer med politiska och etiska dilemman som föranleder initiativ till internationell reglering.

Projektet kommer att ge tre centrala bidrag. För det första kommer det att utgöra den första systematiska och omfattande analysen av den framväxande internationella regleringen av AI, med särskilt fokus på tre viktiga områden. För det andra kommer det att ge en unik utvärdering av de normativa konsekvenserna av den internationella regleringen av AI. För det tredje kommer det att vara policyrelevant genom att förse beslutsfattare med underlag om regleringsgap, maktförhållanden och normativa hänsyn som behöver beaktas i den fortsatta styrningen av AI på internationell nivå.

Forskningsledare: Jonas Tallberg, professor, Stockholms universitet
Biträdande forskningsledare: Magnus Lundgren, docent, Stockholms universitet

1 January 2021 until 31 December 2023
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse