Komplexa intelligenta system och framtidens management

Hur ska organisationer ledas så att de på ett ansvarsfullt sätt kan bidra till, och dra nytta av, framväxten av artificiell intelligens och komplexa intelligenta system? Det är den övergripande frågan i projektet som leds av Nicolette Lakemond, Linköpings universitet.

Artificiell intelligens, AI, spelar en allt större roll i vårt samhälle och våra liv. Infrastrukturer som är beroende av AI blir allt fler. Som en konsekvens blir vi också alltmer sårbara för brister i dessa system. Men kunskapen om hur människor, system och organisationer samspelar är begränsad.

Projektets syfte är att bidra till ledningen av framtidens organisationer, management. Projektet ska ge svar på hur beslut som berör komplexa intelligenta system kan fattas, hur organisationer bör utformas, hur organisationer kan arbeta med andra i ekosystem samt hur komplexiteten kan tyglas.

Projektet förväntas också resultera i nya perspektiv på beslutsfattande som möjliggör ytterligare beaktande av till exempel etiska aspekter.

Projektet är tvärvetenskapligt, teknik och management studeras samtidigt som samhällsaspekter beaktas. Projektets ekosystem inkluderar därför managementforskare, AI-forskare och praktiker. Framtida scenarier kommer att studeras i bland annat demonstrationsarenor för teknikforskning och industriella demonstratorer.

Projektmedlemmar:
Gunnar Holmberg, Linköpings universitet

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse