Rättsliga aspekter på kvantdatorer

Utvecklingen av kvantteknologin och kvantdatorer kommer att få stor betydelse för det framtida samhället. Valentin Jeutner, vid Lunds universitet, leder ett projekt som ska undersöka vad den nya teknologin kan komma att innebära för våra lagar och hur den kan nyttjas av rättssystemet.

Kvantteknologin i kombination med artificiell intelligens och maskininlärning blir både betydligt snabbare och effektivare än dagens datorkapacitet. Teknologin innebär många nya möjligheter men kan även ge upphov till nya problem och risker med skadliga konsekvenser. Till exempel kommer kvantdatorer att göra dagens kryptering verkningslös. Att processer som styrs av artificiell intelligens blir snabbare och mer effektiva innebär också att fel som uppstår kan bli allvarligare och mer omfattande.

Projektet utgår från tre övergripande frågor. Hur kommer kvantteknologin att påverka lagstiftningen inom olika rättsområden? Bland annat undersöks hur det rättsliga skyddet för privatlivet behöver anpassas samt var det juridiska ansvaret ligger om användning av kvantteknologi leder till oavsiktliga konsekvenser, till exempel i medicinska sammanhang.

Kan kvantdatorer användas för att optimera rättslig tvistlösning? Exempelvis genom nya modeller för rättslig argumentation eller för att förutse utgången i en rättslig process?

Den sista frågan lyder: Kan studier av kvantteknologi hjälpa oss att nå en fördjupad förståelse av rätten och dess funktioner? Forskarna ställer sig frågan om det går att finna gemensamma nämnare mellan fysikens, och specifikt kvantfysikens, lagar och de lagar som stiftas i en stat.

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse