Robotar och AI:s påverkan på arbetsmarknaden

En av de stora framtidsfrågorna i samhället är hur robotar och artificiell intelligens kommer att påverka arbetsmarknaden. Ett forskningsprojekt, under ledning av Oskar Nordström Skans vid Uppsala universitet, kommer att undersöka vad denna omställning innebär.

Projektet utgår från företags användande av teknologiska innovationer och frågor som detta för med sig. Vad händer med antalet arbetstillfällen? Hur påverkas efterfrågan på förmågor och utbildningsinnehåll? Hur påverkas kvinnors och mäns arbetsmarknad och vilka blir följdverkningarna för de berördas familjer? Vilka kravs ställs på omställning, inom och mellan företag? Hur bör utbildning och ersättning och kollektivavtal utformas för att hantera detta?

Genomgående syftar projektet till att belysa hur efterfrågan på olika typer av arbetskraft förändras i samband med införande av teknologi som baseras på artificiell intelligens.

Forskargruppen är knuten till Uppsala Center för Labor Studies (UCLS) som kopplar samman forskare inom nationalekonomi, statskunskap och arbetsrätt.

Projektmedlemmar:
Peter Fredriksson, Uppsala universitet
Georg Graetz, Uppsala universitet
Christoph Hedtrich, Uppsala universitet
Arizo Karimi, Uppsala universitet

1 January 2020 until 31 December 2024
Principal investigator
Funding
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse