Visionen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system med grund i excellent forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

De forskningsprojekt som ryms i programmet kommer att ta itu med utmaningarna och effekterna av kommande teknikförändringar samt bidra till utvecklingen av teori och praktik för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system, och särskilt fokusera på potentiella etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet.

Wallenbergstiftelserna investerar upp till 660 miljoner kronor i WASP-HS-forskningsprogrammet.

WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt.

Ett stort nationellt initiativ

Under de senaste åren har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gjort betydande investeringar i forskning om autonoma system, programvara och AI genom programmet WASP. Det finns ingen tvekan om att dessa tekniker kommer att ha stora effekter på vårt samhälle. WASP-HS programmet syftar till att utöka och komplettera teknisk forskning och framsteg inom artificiell intelligens med en stark investering i forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Detta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt kommer att främja vår förståelse för utmaningarna och effekterna av intelligent och autonom teknik, samt bidra till utvecklingen av teori och praktik för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system. Denna kunskap kommer att gynna det svenska samhället och industrin.

WASP-HS komponenter

WASP-HS programmet är planerat att pågå under 2019 – 2028 och bildar ett oberoende och parallellt program till WASP, samtidigt som en nära dialog med WASP-programmet upprätthålls. WASP-HS innehåller följande komponenter:
• Ett forskningsprogram som syftar till att bilda ett tvärvetenskapligt nätverk över de finansierade projekten
• En nationell forskarskola
• Rekrytering av junior- och gästfakultet över olika discipliner
• Internationella partnerskap och aktiviteter

Forskningsprojekt

Under våren 2019 offentliggjordes en utlysning inom WASP-HS om nya forskningsprojekt relaterade till konsekvenserna av autonoma system, programvara och AI. Denna utlysning resulterade i 16 finansierade projekt med fokus på etiska, samhälleliga och beteendemässiga aspekter av AI och autonoma system. Dessa 16 projekt är fördelade över nio svenska universitet och institutioner.

Nationell forskarskola

WASP-HS forskarskola tar upp utmaningar och konsekvenser av autonoma system och artificiell intelligens i samhället och tillhandahåller integrerad utbildning i filosofi, samhällsvetenskap, politikforskning, organisationsvetenskap, psykologi och andra humaniora och samhällsvetenskapliga discipliner, tillsammans med en god kunskap om tekniska aspekter av AI, programvara och autonoma system.

Forskarskolan baseras på ett demografiskt tillvägagångssätt som samlar studenter från en mängd olika bakgrunder i tvärvetenskapliga team för att hantera reella problem kopplade till individuella, samhälleliga och etiska implikationer. WASP-HS kommer att bidra till mångfalden och inkluderingen av AI-relaterad expertis och därmed bidra till att stärka Sveriges och Europas välbehövliga ”soft-skills” inom AI och autonoma system.

År 2020 kommer cirka 20 doktorander att rekryteras. Skolan syftar till att uppnå en aktiv gemenskap av forskare i hela Sverige genom kurser, gemensamma studieresor och sommar- och vinterseminarier. Forskare i WASP-HS programmet förväntas arbeta tillsammans med forskare inom WASP-AI och WASP-AS programmen. Forskarskolan kommer att arbeta i nära samspel med industrin och ett antal deltagare förväntas vara industriella doktorander.

Ny fakultet

Målen för WASP-HS kräver en stark och internationellt erkänd fakultet som forskar och undervisar om sociala, etiska, juridiska, ekonomiska och kulturella effekter av AI och autonoma system. För att uppnå detta kommer WASP-HS att arbeta nära universitet i hela Sverige för att utvidga nuvarande fakultet med juniorfakultet och gästprofessorer som arbetar med dessa ämnen.

Från och med 2020 kommer programmet att starta processen för att utnämna upp till tio biträdande lektorer i hela Sverige. Från 2021 kommer vi också att utse gästprofessorer till de deltagande universiteten. I alla dessa utnämningar ägnas särskild uppmärksamhet åt att stärka svensk kompetens inom WASP-HS huvuddiscipliner och ge ett starkt bidrag till dessa positioner i de berörda universitetens akademiska program och visioner.

Utbildning och stöd för dessa positioner såväl som för forskningsledare och handledare av de projekt som stöds av programmet är en viktig prioritering för programmet. Regelbundna möten och workshops kommer att hållas för att underlätta interaktion och etablering av tvärvetenskapliga samarbeten och samarbeten mellan universitet, samt nära samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn. När det är relevant kommer vi också att utveckla ett mentorprogram genom vilket äldre forskare kommer att stödja programmedlemmar, eventuellt med våra internationella partners.

Internationalisering

WASP-HS etablerar internationella kontakter med ledande grupper och institutioner över hela världen. Utbyte av fakultets- och ett postdoc-program är en del av dessa samarbeten.

Förkortningen HS står för humaniora och samhälle. Forskningsprogrammet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

Värduniversitet för programmet är Umeå universitet. Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning.

WASP-HS kommer att bedriva en omfattande forskarskola med upp till 70 doktorander, rekrytera minst tio nya forskargrupper och tolv gästprofessorer. Ett av WASP-HS huvudmål är att stärka den svenska forskningskompetensen inom området med forskarutbildning och rekrytering av unga forskare och gästforskare.

En viktig del i programmet är internationella samarbeten bestående av partnerskap, gästforskare samt postdoktorandvistelser utomlands.

Bakgrund

WASP
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges enskilt största privata forskningssatsning någonsin. Målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom områdena mjukvara, autonoma system och AI. Stiftelsens satsning uppgår totalt till 4,2 miljarder kronor fram till år 2029. Tillsammans med medfinansiering från de ingående universiteten samt svenska industriföretag omfattar hela satsningen 5,5 miljarder kronor.