News

AI kan både hjälpa och hindra FN:s globala mål

Published: January 14, 2020

Artificiell intelligens kan både vara en hjälp och ett hinder när länder står inför global uppvärmning, fattigdom och frågor om fred och rättvisa. Virginia Dignum, vetenskaplig ledare för WASP-HS och AI-professor vid Umeå universitet, ingår i en internationell forskargrupp som nyligen publicerat en studie över hur AI kan påverka hållbar utveckling över hela världen.

Artikeln har publicerad i Nature Communications och fokuserar på hur AI påverkar de 17 målen för hållbar utveckling som antogs av FN 2015. Studien ger riktlinjer för hur fördelar och risker kan hanteras när AI-lösningar ska tillämpas på dessa utmaningar, kallade hållbara utvecklingsmål (SDG), som syftar till 169 individuella mål som rör allt från ekonomi och samhälle till miljö.

– Artificiell intelligens har potential att bidra till många av de hållbara målen men vi måste också ta hänsyn till potentiella risker med att använda AI. Transparens och ansvar när det gäller AI är viktigt i teknisk utveckling, reglering och policybeslut men också för att bestämma de etiska standarder som AI-baserad teknik måste styras av, säger Virginia Dignum.

Forskningsresultaten visar att 134 av de sammanlagt 169 delmålen kan ha nytta av AI, medan ytterligare 59 mål inte skulle ha det. I procent räknat skulle AI kunna ha en positiv effekt på 79 procent av målen.

Läs hela artikeln The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals i Nature.

Recent News