News

WASP-HS en del i Wallenbergstiftelsernas anslag 2020

Published: March 15, 2021

En fullständig lista över bidrag under 2020 från Wallenbergstiftelserna har publicerats. Bland dem finns 12 nya forskningsprojekt inom WASP-HS, som är ett av de strategiska initiativ som finansieras av stiftelserna.

Wallenbergstiftelserna är paraplynamnet för 17 stiftelser som bildats av familjen Wallenberg eller upprättats till minne av familjemedlemmar.

Av de totalt nästan 2,4 miljarder kronorna som anslogs under 2020 kommer huvuddelen från de tre största Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2,3 miljarder kronor.

För att kunna ge en samlad bild av Stiftelsernas anslag till svensk forskning och utbildning så publicerar Wallenbergstiftelserna varje år en förteckning med kortare beskrivningar över anslag som beslutats inom de tre största Stiftelserna under det gångna året.

– Det är glädjande att Stiftelserna kan fortsätta att anslå belopp i storleksordningen 2,4 miljarder kronor vilket är i samma storleksordning som förra året. Tyvärr kommer detta inte kunna fortsätta då utdelningsnivåerna från företagen under pandemiåret 2020 varit låga eller till och med uteblivit. Årets utdelningar har i huvudsak kommit från innehaven i Investor och FAM. Senaste 10 åren har Wallenbergstiftelserna anslagit drygt 20 miljarder kronor, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i en kommentar.

WASP-HS ett strategiskt initiativ

Ett av stiftelsernas pågående långsiktiga strategiska initiativ är WASP-HS. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som framför allt ska analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

MMW och MAW avsätter 660 miljoner kronor fram till 2029 samt har utöver detta beviljat 165 miljoner kronor till totalt 28 projekt inom området.

Syftet med detta forskningsprogram är att förverkliga utmärkt forskning och utveckla kompetens om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system med en stark investering i forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Beviljade projektanslag inom WASP-HS programmet:

KTH, anslag om 4,9 miljoner kronor för projektet “Culturally Informed Robots in Learning Activities (CIRILA)” (Kulturellt kompetenta robotar i språkinlärning).

Uppsala universitet, anslag om 4,9 miljoner kronor för projektet “Quantifying Culture: A Study of AI and Cultural Heritage Collections” (Att kvantifiera kultur: En studie av AI och kulturarvssamlingar).

Stockholms universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “The Global Governance of Artificial Intelligence” (Den globala styrningen av artificiell intelligens).

Stockholms universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI in motion: Studying the social world of autonomous vehicles” (AI i rörelse: En studie av autonoma fordon i en social värld).

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “A study of AI as a new strategic imperative; challenging existing strategies, business models and organizational processes” (En studie av AI som ett nytt strategiskt imperativ: nya utmaningar för befintliga strategier, affärsmodeller och organisationsprocesser).

KTH, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “Artificial intelligence and industrial transformation:  Who will survive the technology shift in Sweden?” (Artificiell intelligens och industriell omvandling: Vem kommer att överleva teknikskiftet i Sverige?).

Lunds universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI and Automated systems and the Right to Health – Revisiting law accounting for the exploitation of users preferences and values” (AI och rätten till hälso- och sjukvård (AIcare)).

Umeå universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI-Driven Contextual Communication: Implications for Citizens and Society” (AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle).

Umeå universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “Cyborg Politics: A study of artificial agents in online democratic deliberation” (Cyborgpolitik: En studie av artificiella agenter i demokratiska processer online).

KTH, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI and the Artistic Imaginary: Socio-cultural consequences and challenges of creative-AI technology” (AI och den konstnärliga fantasin: sociokulturella konsekvenser och utmaningar med kreativ-AI-teknik).

Uppsala universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “AI and the Financial Markets: Accountability and Risk Management with Legal Tools” (AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering). Stockholms universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet “Ethical and Legal Challenges in Relationship to AI-driven Practices in Higher Education” (Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker inom högre utbildning).

Recent News