Om WASP-HS

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanity and Society (WASP-HS) är ett forskningsprogram som pågår i elva år, från 2019 till 2029. WASP-HS vision är att främja ny tvärvetenskaplig kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om AI och autonoma system och deras påverkan på mänsklig och social utveckling. WASP-HS möjliggör spetsforskning, expertis och kompetensuppbyggnad inom humaniora och samhällsvetenskap om hur artificiell intelligens påverkar mänskligheten och samhället och vice versa.

Programmet kopplar samman projekt över hela Sverige och inom olika discipliner. Det kombinerar även projektfinanciering med rekryteringspaket, en forskarskola och internationaliseringsaktiviteter. Programmet syftar därigenom till att bidra till utvecklingen av humaniora och samhällsvetenskaplig forskning om AI till ett forskningsfält av högsta internationella kvalitet. Allt detta gynnar vetenskapen, samhället och industrin och hjälper Sverige att inta en ledande roll inom detta forskningsområde.

För att främja ny tvärvetenskaplig kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om artificiell intelligens och autonoma system samt deras påverkan på mänsklig och social utveckling finns många komponenter på plats inom programmet. Dessa delar är uppdelade i programorganisation och programinstrument.

Instrumenten som bygger WASP-HS

WASP-HS byggstenar, även kallade programinstrument, inkluderar ett forskningsprogram, en nationell forskarskola, kapacitetsbyggning och rekrytering, utåtriktad verksamhet och samarbete med samhället, internationella partnerskap och aktiviteter, samt tvärinstrumentella aktiviteter.

Organisationen bakom WASP-HS

Organisationen bakom WASP-HS består av en verkställande styrelse, en ledningsgrupp, en internationell vetenskaplig rådgivande kommitté, en vetenskaplig utvärderande kommitté och ett programkontor.

This is WASP-HS -rapporter

Rapporterna är endast publicerade på engelska.

This is WASP-HS 2023

Rapporten publicerades i januari 2024