Instrumenten som bygger WASP-HS

Byggstenarna för WASP-HS, även kallade programinstrument, inkluderar ett omfattande forskningsprogram, en nationell forskarskola, kapacitetsuppbyggnad och rekrytering, utåtriktad verksamhet och samarbete med samhället, internationellt partnerskap och aktiviteter, samt tvärsnittsaktiviteter mellan instrumenten. Läs mer om vardera instument nedan.

Forskningsprogram

WASP-HS möjliggör framstående forskning om artificiell intelligens och autonoma systemens påverkan på mänskligheten och samhället. Forskningen behandlar till exempel politiska, juridiska, konstnärliga, miljömässiga, ekonomiska, finansiella och psykologiska konsekvenser av konstgjord intelligens och autonoma system.

För mer information om forskningsprojekt och forskning som möjliggjorts av WASP-HS, se forskning.

För mer information om öppna utlysningar för forskningsfinansiering, se möjligheter.

Forskarskola

WASP-HS utbildar unga forskare enligt högsta internationella standard genom att erbjuda integrerad utbildning inom filosofi, samhällsvetenskap, policyforskning, organisationsvetenskap, psykologi och andra discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap. Syftet med WASP-HS forskarskola är att bidra till mångfalden och inkluderingen av AI-relaterad expertis och därigenom stärka Sveriges och Europas förståelse för utmaningarna och konsekvenserna av autonoma system och AI i samhället.

Läs mer om forskarskolan.

Kapacitetsuppbyggnad och rekrytering

WASP-HS syftar till att utveckla expertis och bygga kunskap och färdigheter inom humaniora och samhällsvetenskap i hela Sverige genom rekrytering av biträdande professorer, gästprofessorer och postdoktorer.

För mer information om de rekryterade forskarna, se forskning.

Samråd och interaktion med samhället

WASP-HS strävar efter att stärka kopplingen till det samhälle där programmet verkar. Instrumentet har tre huvudområden av aktiviteter: utåtriktad kommunikation, dialoger med intressenter och samarbetsprojekt för forskning.

Den externa kommunikationen om programmet sker genom månatliga nyhetsbrev och regelbundna uppdateringar i sociala medieplattformerna X och LinkedIn.

Programmet håller kontakten med politiker samt offentliga och privata organisationer och industrin. Detta nätverk av intressenter bjuds även in till den årliga konferensen AI for Humanity and Society. Det mest etablerade programmodellen för att ha strukturerade och regelbundna dialoger med intressenter är dock Community Reference Meetings (CRM).

För mer information om konferensen och CRM, se evenemang.

Internationella partnerskap och aktiviteter

För att utföra uppdraget att säkerställa stark internationell relevans och stödja kapacitetsuppbyggnad och kompetensutveckling organiserar WASP-HS fyra huvudsakliga aktiviteter riktade mot internationalisering:

  1. Rekrytering av juniora fakulteter
  2. Rekrytering av internationella gästprofessorer
  3. Internationella partnerskap (4-6 partners) inklusive utbyten och inkommande/utgående postdoktorer
  4. Internationella forskningsbesök för doktorander (för att berika doktorandprojekten och stärka doktorandernas internationella nätverk)
Tvärgående instrumentaktiviteter

I takt med att programmet fortskrider identifieras och genomförs alltfler synergieffekter mellan instrumenten. Detta gör det möjligt att bygga vidare på de olika aktiviteterna och resultaten från enskilda projekt till en struktur av innovation och idéutbyte. Det säkerställer den mest effektiva användningen av resurser och identifierar de mest lovande synergierna över projekt och instrument.